Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni

Son güncellenme: 29/10/2023

Bu Gizlilik Politikası (“Politika”), Mergenium Eğitim Teknolojileri ve Ticaret Ltd. Şti. (“Mergen” veya “biz”) tarafından kişisel verilerinizin de içinde bulunduğu çeşitli bilgilerin toplanması, kullanımı ve aktarımı ile ilgili haklarınızı ve yükümlülüklerimizi kapsayan kişisel verilerin korunmasına yönelik izlediğimiz prosedürleri açıklar. İşbu Gizlilik Politikası 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

İşbu Politika’nın amacı, Mergenium tarafından işletilmekte olan www.arfulus.com internet sitesi (“Site”) ile mobil uygulamanın (“Uygulama”) (hepsi birlikte “Arfulus” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Arfulus üyeleri, ziyaretçileri, kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Mergenium ile paylaşılan veya Mergen’in, Veri Sahibi’nin Site ve Uygulama'yı kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin ve kullanım verilerinin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kaydınıza, üyeliğinize ve deneme sürümünüze dair işlemleri gerçekleştirebilmek, diğer Hizmetlerimizi sunabilmek ve Hizmetlerimizi iyileştirmek için, birtakım kişisel verilerinizi ve kullanım verilerinizi toplamakta, işlemekte ve saklamaktayız.

Arfulus hizmetine kaydolduğunuzda veya hesabınızı güncellediğinizde toplanan veriler, Kullanıcı Verileri adı ile sınıflandırılmış olup, hesabınızı oluşturmak ve Arfulus hizmetini kullanmanızı sağlayan kişisel verilerdir. Hesap oluştururken kullanacağınız e-posta adresiniz ve parolanız bu verilere dahildir.

Arfulus hizmetini kullanımınız yoluyla toplanan veriler, Kullanım Verileri adı ile sınıflandırılmış olup, Arfulus Hizmetine erişirken veya Arfulus Hizmetini kullanırken toplanan ve işlenen, sizinle ilgili kişisel verilerdir. Arfulus'u nasıl kullandığınızla ilgili; Hesaplama sorguları, hesaplama geçmişi, hesaplama ayarları, hesap ayarları, kullanıcı tercihleri Arfulus hizmetini iyileştirmek amacıyla işleriz. URL bilgileri, çerez bilgileri, IP adresi teknik verilerinizi güvenlik, performans ve hesap paylaşımını önleme gibi fonksiyonel amaçlar doğrultusunda işleriz.

Bize vermeyi seçebileceğiniz ek veriler olarak; Ödeme ve Satın Alma Verileri'nizi ücretli üyeliğin başlatılması ve yenilenmesi için, bir ankete yanıt verdiyseniz veya kullanıcı araştırmasında yer aldıysanız sağladığınız kişisel verilerinizi ve Anket ve Araştırma Verileri'nizi araştırma, analiz, iyileştirme amaçlarıyla işleriz.

Verilerinizi aldığımız üçüncü taraf kaynaklar bulunmaktadır. Başka bir hizmeti kullanarak Arfulus Hizmetine kaydolmanız veya oturum açmanız durumunda Kullanıcı Verileri'nizi Kimlik Doğrulama İş Ortakları'ndan, Arfulus Hizmetinin erişilebilir olması için gerekli teknik altyapının ve güvenliğinin sağlanması için kullanılan Teknik Servis İş Ortakları'ndan Kullanıcı Verileri ve Kullanım verilerinizi, ödemelerinizi işlemek için Ödeme ve Satın Alma Verileri'nizi Ödeme İş Ortakları ve Satıcılar'dan alırız.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, müşteri deneyimi sırasında (örn. şikayet yönetimi, memnuniyet anketleri, vb.), satış sürecinde dijital ve basılı formlar ile çevrimiçi elektronik formlar ile (örn. web sitesi iletişim formu) veya diğer web teknolojileri ile (örn. çerezler) toplanmaktadır.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kanallar üzerinden otomatik olan ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır:

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Mergenium, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, Mergenium ürün ve hizmetlerinin iyileştirilmesi, Veri Sahibi’nin Site ve Uygulama’yı kullanımına ilişkin Şirket ile iletişimlerin sağlanması ve iş geliştirme ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçları (“Amaçlar”) ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlemektedir.

Veri Sahibi’nin açık rızasını vermesi halinde Kullanıcı kişisel verileri, Mergenium tarafından doğrudan pazarlama yapmak ve Kullanıcı’nın sağladığı iletişim adresine ticari elektronik ileti göndermek amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verileri İşlemeye Yönelik Hukuki Sebepler

Bu kısımda kişisel verilerinizi işleme amaçlarımıza yönelik veri koruma kanunu kapsamındaki yasal gerekçelerimiz (bunlardan her biri, bir “yasal dayanak” olarak adlandırılır) ve bu amaçlar için kullandığımız kişisel verilerin kategorileri açıklanmaktadır.

Aşağıda sayılan yasal dayanakları anlamanıza yardımcı olmak için her bir yasal dayanağın genel bir açıklaması aşağıda verilmiştir:

İşbu Gizlilik Politikası’nda açıklanan kişisel verileri toplamak ve kullanmak için hukuki sebeplerimiz, ilgili kişisel verileri işlerken mevcut olan durumun şartlarına bağlıdır. Bu kapsamda, kişisel verilerinizi işlerken aşağıdaki hukuki sebeplere dayanmaktayız:

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği başta Bilgi Teknolojileri Kurumu olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.

Kişisel veriler ile müşteri ilişkileri yönetimine dair bilgi edinmek ve faaliyetlerimizi yürütmek, sizlere hizmet sunabilmek adına ihtiyaç duyduğumuz beklenmedik durum kurtarma hizmetleri, ödeme hizmetleri, güvenlik ve ilgili BT hizmetleri sunmak için Türkiye içinde ve dışında bir dizi BT hizmet sağlayıcıları ile iş birliği içinde olabilmekteyiz. Kişisel verilerinizi bizim adımıza işlemek için tarafımızca yetkilendirilen üçüncü taraflar, kişisel verilerinizin güvenliğini işbu Gizlilik Politikası'nın koşullarına uygun korumayı sağlamaya yönelik sözleşmesel yükümlülüklere tabidir.

Veri Sahibi’nin açık rızasını vermesi halinde Kullanıcı kişisel verileri, doğrudan pazarlama yapmak ve Veri Sahibi’nin sağladığı iletişim adresine ticari elektronik ileti göndermek amacıyla tedarikçilerle ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

Başka bir ticari şirketle birleşmemiz veya hisselerimizin başka bir şirket tarafından satın alınması ihtimalinde, sizinle ilgili bilgileri ilişki içinde olacağımız ana şirket ile paylaşabiliriz. Böyle bir durumun meydana gelmesi halinde en kısa sürede sizi bilgilendireceğiz.

Kişisel verileriniz sunucuların ve veri merkezinin yurtdışında bulunması sebebi yurtdışına aktarılmaktadır. Kişisel veri aktarımı sırasında, Türkiye dışındaki ülkelere kişisel veri aktarımı yapılıyor ise kişisel verilerin işbu Gizlilik Politikası'na ve verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki mevzuata uygun olarak aktarılmasını sağlamaktayız.

Kişisel Verilerin Saklanması

İşbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz Kanun’a ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak saklanacak ve imha edilecektir. Mergenium olarak, kişisel verilerinizi işbu Gizlilik Politikası’na uygun olarak saklamakta ve imha etmekteyiz. Bir Arfulus hesabınız veya aboneliğiniz olduğu sürece kişisel verilerinizi saklamaya devam edeceğiz. Hesabınız silindiğinde veya aboneliğiniz sona erdiğinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve hak ve menfaatlerimizin tesisi, kullanılması ve korunmasını sağlamak amacıyla bazı kişisel verilerinizi saklamaya devam edebiliriz.

Kişisel Verilere İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca her Veri Sahibi, Mergenium'e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Mergenium'in {ADRES} adresine yazılı olarak veya [email protected] e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz. Başvurularınız, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan cevaplanacaktır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

Taleplere ilişkin herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Mergenium, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler üzerinden başvurandan ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Verilerin Güvenliği

Kişisel verilerinizin kaybolması, çalınması ve yetkisiz şekilde erişilmesi, işlenmesi ve değiştirilmesi risklerine karşı gerekli korumayı sağlamak maksadıyla makul birtakım teknik, idari, mantıksal, fiziksel ve kurumsal önlemler almaktayız. Bu önlemler, kişisel verilerinizin işlenmesi sırasında doğabilecek risklere uygun bir güvenlik düzeyi tesis etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Ancak, hiçbir sistemin tamamen güvenli olmadığını lütfen unutmayın. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, ödeme ağ geçidi ve ödeme işlemleriyle ilgili olarak (genellikle PCI uyumlu servis sağlayıcılar olarak anılır, tüm ödeme kartı endüstri standardıyla uyumlu olarak doğrulanmaktadır) uygunluğu doğrulanmaktadır.

Kişisel verilerinizin korunması adına aldığımız önlemler arasında şifreleme, erişim kısıtlama, uygulamanın ağlarının izole edilmesi gibi önlemler başta olmak üzere, dünya çapında kabul görmüş standartlar takip edilmektedir.

Kullanıcı hesabınızı korumak için şunları yapmanızı öneririz:

Başka kişilerin Arfulus hesabınıza erişimi varsa, bu kişiler kişisel verilerinize, hesabınızla ilgili kontrollere erişebilirler.

Yalnızca bu kişisel verileri bu kişilerle paylaşmakta sorun görmediğiniz durumlarda hesabınızı kullanmalarına izin vermek sizin sorumluluğunuzdadır.

Dış Bağlantılar, Diğer İnternet Siteleri, Uygulamalar ve Hizmetler

Arfulus Hizmetimizden erişilen veya Arfulus Hizmetimizden bağlantı verilen hiçbir internet sitesinin veya hizmetin uygulamalarından, bulundurdukları içerikler dahil, sorumlu değiliz. Arfulus Hizmetimizden başka bir internet sitesine veya hizmete gitmek için bir bağlantı kullandığınızda, Gizlilik İlkemizin o üçüncü taraf internet sitelerinde veya hizmetlerinde geçerli olmadığını lütfen unutmayın. İnternet sitemizde bağlantısı olanlar dahil, üçüncü taraf internet siteleri veya hizmetlerinde gezinmeniz ve etkileşimde bulunmanız, üçüncü tarafın kendi kurallarına ve ilkelerine tabidir. Ayrıca, Kullanıcı İçeriklerinize erişmesine izni verdiğiniz üçüncü taraflardan sorumlu olmadığımızı ve üzerlerinde kontrolümüzün olmadığını kabul edersiniz. Üçüncü taraf bir internet sitesini veya hizmetini kullanıyorsanız ve Kullanıcı İçeriklerinize erişmesine izin veriyorsanız, bunun riski tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Üçüncü taraflara ait gizlilik politikalarının dikkatle okunmasını öneririz.

Çocuklar

18 yaşından küçük kişiler de ürün ve hizmetlerimizden yararlanabilir. Ancak Mergenium olarak 18 yaşından küçük şahısların verilerini kasten işlemeyiz. Tüm departmanlarımız ve işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkında olup bu verilerin korunması hususunda en yüksek mertebede özeni göstermekteyiz. Çocuğunuzun kişisel verilerinin bizimle paylaşılması bir ebeveynin veya yasal vasisinin sorumluluğundadır. Çocuğunuzun kişisel verileri için bizlerle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz. 

Ebeveynlere çocuklarının online aktivitelerinin denetlenmesinde aktif bir rol üstlenmelerini tavsiye ederiz.

Politika'da Yapılan Değişiklikler

İşbu Politika'yı, değişen yasalar, düzenlemeler, işletimsel gereklilikler nedeniyle veya gerekli gördüğümüz takdirde değiştirebiliriz. Bu tür değişikliklerin gerçekleşmesi halinde (yürürlüğe ne zaman girecekleri de dahil olmak üzere) size yasalara uygun bir bildirimde bulunacağız. Bu tür güncellemeler yürürlüğe girdikten sonra Site ve Uygulama'yı kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri onayladığınız ve (geçerli olduğu sürece) kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. İşbu Politikası'da meydana gelen herhangi bir değişikliği kabul etmek istemiyorsanız, Site ve Uygulama'yı kullanmayı sonlandırabilir ve hesabınızı silebilirsiniz.

Güncel Politika, Site'de yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır.

İletişim

Üyeliğiniz ile ilgili genel sorularınız için [email protected] adresinden müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İşbu Politika’ya veya kişisel verilerinizi, çerezleri veya benzer teknolojileri nasıl kullandığımıza dair sorularınızı her zaman [email protected] adresi üzerinden iletebilirsiniz.

Destek almak amacıyla bize ulaşmanız halinde, talebinizi yerine getirmeden önce güvenliğiniz için kimliğinizi doğrulamamız gerekebilecektir.